นิทรรศการ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

King PrajadhipokExhibition

นิทรรศการ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

King PrajadhipokExhibition

Exhibition on the 3rd Floor

Located at the left wing:
1. The Royal Coronation Ceremony
2. His Royal Blade and Decorations

Located at the main hall:
1. His royal duties
2. His accomplishments in economics
3. His accomplishments in governing
4. His official visits to other countries
5. Celebration of Bangkok’s 150th Anniversary
6. Souvenirs from the celebration of 150th Anniversary of Rattanakosin Kingdom

Located at the right wing:
1. The 1932 Siamese Revolution
2. The grant of the Constitution

2002