นิทรรศการ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

King PrajadhipokExhibition

นิทรรศการ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

King PrajadhipokExhibition

Queen Rambhai Barni Exhibition

The Queen Rambhai Barni Exhibition was changed to allow more space for temporary exhibition which presents relevant and up-to-date stories or topics, fulfilling the museum’s active role. On 30 May 2016, Vira Rojpojchanarat, the Minister of the Ministry of Culture, presided over the opening ceremony and briefly visited the exhibition.

2018