พระฉายาลักษณ์
พระบรมวงศานุวงศ์

The Royal
Portraits

The Royal Portraits

The portrait of Prince Chudadhuj Dharadilok, Prince of Phetchaboon

พระสาทิสลักษณ์สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ (ภาพเล็ก)