อัลบั้มภาพสุริยุปราคา
ณ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ. 2472

Solar Eclipse

The Installation of the Solar Eclipse Observation Camp in 1929

ภาพการตั้งค่ายสำรวจสุริยุปราคา ณ ตำบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อ พ.ศ.2496