อัลบั้มภาพสุริยุปราคา
ณ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พ.ศ. 2472

Solar Eclipse

King Prajadhipok visiting the Solar Eclipse Observation Camp

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเยี่ยมชมค่ายสำรวจสุริยุปราคาของนักดาราศาสตร์ชาวเยอรมัน