สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

The sketch of
King Prajadhipok
Royal Cypher

The sketch of
King Prajadhipok
Royal Cypher

แบบร่างอักษรพระปรมาภิไธย ปปร