สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

Letter to Phya Anusasna Banijyakar about an examination of governmental officers on 20 February 1929

Letter to Phya Anusasna Banijyakar about an examination of governmental officers on 20 February 1929

จดหมายพระยาอนุสาสน์พณิชยการ
เรื่องสอบไล่วิชชาข้าราชการพลเรือน 20 พฤศจิกายน 2472