สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

French Magazine: L'Illustration with a picture of King Prajadhipok and Queen Rambhai Barni on the fron page

French Magazine: L'Illustration with a picture of King Prajadhipok and Queen Rambhai Barni on the fron page

นิตยสาร L'Illustration หน้าปกพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี