ภาพจากฟิล์มเนกาทีพ
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2473

Negative
Film

Negative Film

Photographs of National Scout Assembly 1930:
A procession of scouts

ภาพจากฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 2473
แถวลูกเสือเดินเข้าอาคารแบบตะวันตก