ภาพจากฟิล์มเนกาทีพ
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2473

Negative
Film

Negative Film

Photographs of National Scout Assembly 1930:
A group of Scouts marching pass the Pavilion

ภาพจากฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 2473
ภาพปรัมพิธีและกลุ่มบุคคลเดินสวนสนาม (2 กลุ่ม)