พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

Wild Tiger Corp Hat of the King's Royal Artillery Regiment

Wild Tiger Corp Hat of the King's Royal Artillery Regiment

พระมาลาเสือป่ากรมปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์
(ทรงประพาส)