พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

Royal Army Hat

Royal Army Hat

พระมาลาทรงหม้อตาล (จอมพลทหารบก)