พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

Palace Guard Hat

Palace Guard Hat

พระมาลาเต็มยศ กรมทหารรักษาวัง