พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

An academic hat

An academic hat

พระมาลา (วิทยฐานะ)