พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

A sun helmet

A sun helmet

พระมาลาเฮลเม็ตทรงกะโล่