สิ่งของร่วมสมัย

Contemporary
Things

Contemporary Things

A throphy engraved the Royal Cypher of Queen Rambhai Barni

A throphy engraved the Royal Cypher of Queen Rambhai Barni

ถ้วยรางวัล ประดับอักษรพระนามาภิไธย รพ