2561

นิทรรศการแรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน

14 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2561

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“อุปนิสัยรักการอ่านทำให้ผู้อ่านสามารถสังเคราะห์ข้อมูลและขัดเกลาตนเองได้เป็นอย่างดี หนังสือจึงเป็นดังกระจกบานหนึ่งที่สามารถสะท้อนตัวตนของผู้อ่านได้ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระทัยในการอ่านเป็นอย่างยิ่ง อันจะเห็นได้จากหนังสือส่วนพระองค์จำนวนมาก ซึ่งมีกลุ่มหมวดหมู่ที่หลากหลายทั้ง ประวัติศาสตร์ ปรัชญา รัฐศาสตร์ เศรษฐกิจ เกษตร การต่างประเทศ การแพทย์ ศิลปะ และวรรณกรรม เป็นต้น รวมถึงหนังสือยังมีหลายภาษาทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส อีกด้วย หนังสือส่วนพระองค์หลายเล่มทรงมาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา ดังปรากฏตราประทับในหนังสือบนป้ายบรรณสิทธิ (Bookplate) หนังสือบางเล่มยังปรากฏตราประทับ วชิราวุธ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าหนังสือนี้ทรงได้รับสืบทอดกันมาหลายรัชสมัยแล้ว มีบันทึกว่าในช่วงที่ทรงครองราชย์วันที่ไม่มีพระราชกิจยามบ่ายจะทรงพักผ่อนและทรงหนังสือเล่ม การที่ทรงหนังสือจำนวนมากและหลากหลายศาสตร์เช่นนี้เองเป็นเหตุให้พระองค์ทรงมีพระราชวิสัยทัศน์ในการประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ
นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวและจัดแสดงโบราณวัตถุ ได้แก่ หนังสือส่วนพระองค์คัดเลือกจากทุกประเภท “

Gallery

2561