2544

นิทรรศการอวดภาพและ
ของหายากยุครัชกาลที่ 7

12 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2544

ณ อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและจัดหาวัตถุสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 รวมถึงรัชสมัย และเพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการรวบรวมจัดหาสิ่งของฯ กำหนดรูปแบบและเนื้อหานิทรรศการให้สัมพันธ์กับวัตถุจัดแสดง โดยประสานกับคณะกรรมการอนุรักษ์โบราณวัตถุและสิ่งของส่วนพระองค์ มอบหมายผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จัดทำบทนิทรรศการ ดำเนินการจัดนิทรรศการโดยบริษัท แปลน โมตีฟ จำกัด เนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 ภาค กล่าวถึงนิทรรศการสถาบันพระปกเกล้า ประวัติความเป็นมาพิพิธภัณฑ์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และส่วนจำลองศาลาเฉลิมกรุงจัดแสดงภาพยนตร์ส่วนพระองค์ โดยประชาสัมพันธ์ทั้งก่อนเปิดงาน เปิดงาน และระหว่างจัดแสดงนิทรรศการ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระยศในขณนั้น) เสด็จฯทรงเปิดนิทรรศการ “อวดภาพและของหายากยุครัชกาลที่ 7” เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2544
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯทอดพระเนตรนิทรรศการ “อวดภาพและของหายากยุครัชกาลที่ 7” เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2544

Gallery

2544