2562

นิทรรศการสยามอิตาลีบารมีพระปกเกล้า

24 กันยายน 2562 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ยุโรปในปี 2476 เพื่อทรงเข้ารับการรักษาพระเนตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี โดยครั้งนี้ทรงมีโอกาสเสด็จฯ ประพาสราชอาณาจักรอิตาลีที่อยู่ภายใต้รัฐบาลฟาสซิสต์ มีนายเบนิโต มุสโสลินีเป็นนายกรัฐมนตรี พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาระบอบการปกครองแบบต่าง ๆ เพื่อทรงเรียนรู้และหาวิธีที่เหมาะสมกับประเทศสยามในเวลานั้น ซึ่งการปกครองในระบอบฟาสซิสต์เป็นสิ่งหนึ่งที่ทรงสนพระทัยและทรงเคยมีพระราชกระแสต่อความเห็นของนายมุสโสลินีเรื่องการศึกษาของอิตาลี การเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรอิตาลีนี้ ส่วนหนึ่งเพื่อสานพระราชไมตรีกับราชวงศ์ซาวอยของราชอาณาจักรอิตาลี แต่ในอีกมุมหนึ่งทรงให้ความสำคัญกับการทอดพระเนตรกิจการต่าง ๆ ของรัฐบาลฟาสซิสต์ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีความจงรักภักดี สามัคคีและขยันจึงจะสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนประเทศภายใต้ระบอบฟาสซิสต์ได้ ซึ่งโดยมากเป็นสถานที่ราชการและโรงเรียน นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จฯ ไปยังสมาคมภาพยนตร์เกื้อกูลการศึกษาของชาติ หรือ LUCE และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ อีกด้วย จากการเสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรอิตาลีในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลในการศึกษาหาแนวทางในการบริหารประเทศสยาม ถึงแม้ว่าการสละราชสมบัติจะเกิดขึ้นหลังจากการเสด็จฯ ประพาสยุโรปโดยที่ไม่มีผู้ใดคาดคิด

เนื่องด้วยทางพิพิธภัณฑ์ฯ ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือจดหมายเหตุเสด็จฯ ประพาสยุโรป (ประเทศอิตาลี) ฉบับ 3 ภาษา ที่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเสด็จฯ ในครั้งนี้อย่างครบถ้วน การนำเสนอเรื่องราวผ่านการจัดนิทรรศการ “สยาม-อิตาลี บารมีพระปกเกล้า”จะเป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นภาพและได้เรียนรู้จากสื่อและโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องในนิทรรศการ”

Gallery

2562