2547

นิทรรศการวังพระปกเกล้า

30 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2547

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการ “วังพระปกเกล้า” หมายถึง บรรดาวังและที่ประทับต่าง ๆ ที่มีฐานะเป็น “บ้าน” ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จมาประทับตั้งแต่ก่อนราชสมบัติจนกระทั่งเสด็จสวรรคต วังแรก คือ วังสุโขทัย เสมือนเป็น “บ้าน” แห่งแรกของการเริ่มชีวิตครอบครัว แม้หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์และทรงย้ายไปประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตแล้วยังโปรดฯที่จะเสด็จไปพักผ่อนพระราชอิริยาบถหรือทรงงานที่วังศุโขทัยอยู่เนือง ๆ วังไกลกังวลและพระตำหนักเปี่ยมสุข โปรดเกล้าฯให้จัดสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานเป็นสมบัติส่วนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสด็จไปประทับยังประเทศอังกฤษเพื่อผ่าตัดและเจรจาสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทรงเช่าพระตำหนักโนล ตำบลแครนลี จังหวัดเซอร์เล่ย์ ณ พระตำหนักแห่งนี้เองเป็นสถานที่ทรงพระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477 ต่อมาทรงย้ายไปประทับที่พระตำหนักเกล็นแพมเม็นต์ ประมาณ 2 ปีจึงตัดสินปพระทัยขายพระตำหนักแห่งนี้ และทรงซื้อพระตำหนักใหม่ที่มีขนาดเล็ก เหมาะแก่การดูแลรักษามากกว่า คือพระตำหนักเวนคอร์ต แต่หลังจากอังกฤษประกาศสงครามกับเยอรมนีแล้วในปี 2484 ทรงย้ายไปประทับที่คอมพ์ตันเฮาส์จนสวรรคตในปี 2484

Gallery

2547