2547

นิทรรศการภาพนิ่งจากฟิล์มภาพยนตร์รัชกาลที่ 7

3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2547

ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 1 อาคารอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพยนตร์สามารถจารึกประวัติศาสตร์เป็นภาพเคลื่อนไหวและกินใจได้ ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บางส่วนถูกเก็บรักษาไว้ ณ ส่วนอนุรัก์ฟิล์มภาพยนตร์ แผนกวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ โดยมีจำนวนกว่า 150 ม้วน ซึ่งภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นล้วนมีคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์ และแสดงให้เห็นถึงสภาพบ้านเมือง สภาพสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่พระองค์เคยเสด็จฯ ประพาส แต่เนื่องจากฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ดังกล่าวมีสภาพชำรุดและจำเป็นต้องต้องได้รับการอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน คณะอนุกรรมการวิชาการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งมี รศ. มรว. พฤธิสาณ ชุมพล เป็นประธาน จึงมีมีแนวคิดว่าควรที่จะหาทางเผยแพร่ฟิล์มภาพยนตร์เหล่านั้นแก่สาธารณชนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยขอความร่วมมือจากแผนกวิชาถ่ายภาพและภาพยนตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในการคัดเลือกและอนุรักษ์ฟิล์มภาพยนตร์ที่อยู่ในมือของสถาบันบางส่วนก่อนผลเบื้องแรกจึงได้นำมาจัดแสดงเป็นนิทรรศการภพน่างจากฟิล์มภาพยนตร์ส่วนพระองค์ และยังได้จัดพิมพ์หนังสือประกอบนิทรรศการด้วย

Gallery

2547