2551

นิทรรศการความหลาหลายทางวัฒนธรรมในสยามหนึ่งเดียว: รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ

31 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2551

ณ ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

“การย้อนกลับไปพินิจสยามประเทศสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เลียบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ เมื่อพ.ศ. 2469 เป็นหนทางหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันเสาะแสวงหาคำตอบจากอดีตต่อคำถามดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน
นิทรรศการมีเนื้อหาเกี่ยวกับการที่ทรงสืบสานราชประเพณี อุตสาหะเสด็จฯ ไปไกลเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรถึงถิ่นฐานและราษฎรเหล่านั้นได้จัดการรับเสด็จฯ ตามประเพณีของแต่ละท้องถิ่น แต่ละหมู่เหล่า ทั้งเจ้านายฝ่ายเหนือ ชนเผ่าต่าง ๆ ตลอดจนพ่อค้าจีนและฝรั่ง โดยใช้ข้อมูลจากเอกสาร ภาพนิ่ง และภาพยนตร์ทรงถ่าย แสดงให้เห็นประจักษ์ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งในรูปแบบของสถาปัตยกรรม การแต่งกาย พิธีกรรม ศิลปะการแสดง และการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งมีส่วนอำนวยให้สยามคงเป็นหนึ่งเดียวมาได้ถึงปัจจุบัน
การนำภาพถ่ายปัจจุบันมาเปรียบเทียบไว้ในนิทรรศการอีกทั้งกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมย้อนยุค และพิพิธพาทีแลกเปลี่ยนทัศนะความรู้ เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสังคมในอดีตอย่างมีอานิสงส์ต่อปัจจุบัน”

Gallery

2551