ไฟแช็คในพระราชนิยม

Lighter
Collection

Lighter Collection

Table lighter:
a boy handling a horn standing by a timber

Table lighter: a boy handling a horn standing by a timber

ไฟแช็คแบบตั้งโต๊ะ
รูปเด็กชายยืนหันข้างมือข้างซ้ายถือเครื่องเป่าชนิดหนึ่งมือข้างขวาแตะขอนไม้