ไฟแช็คในพระราชนิยม

Lighter
Collection

Lighter Collection

Table lighter:
a flaming crystal ball on a square base

Table lighter: a flaming crystal ball on a square base

ไฟแช็คแบบตั้งโต๊ะ
รูปลูกแก้วบนฐานสี่เหลี่ยมมีเปลวไฟด้านบน