ไฟแช็คในพระราชนิยม

Lighter
Collection

Lighter Collection

Table lighter:
a golf ball on a square base

Table lighter: a golf ball on a square base

ไฟแช็คแบบตั้งโต๊ะรูปลูกกอล์ฟ
บนฐานสี่เหลี่ยม