ไฟแช็คในพระราชนิยม

Lighter
Collection

Lighter Collection

Table lighter:
a sternwheel

Table lighter: a sternwheel

ไฟแช็คแบบตั้งโต๊ะ
รูปพวงมาลัยบังคับเรือ