ไฟแช็คในพระราชนิยม

Lighter
Collection

Lighter Collection

Table lighter:
a canon on a base

Table lighter: a canon on a base

ไฟแช็คแบบตั้งโต๊ะ
รูปปืนใหญ่จัดแสดงพร้อมฐานวางปืน
(สามารถเขี่ยบุหรี่ได้) (ปืนจุดไฟ)