ไฟแช็คในพระราชนิยม

Lighter
Collection

Lighter Collection

Table lighter:
a tube on a round base

Table lighter: a tube on a round base

ไฟแช็คตั้งโต๊ะ
มีฐานทรงกลม แกนกลวงทรงกระบอก (ฐาน+แท่งจุดไฟ)