เอกสารเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

Documents
about the 1932 Revolution