เหรียญที่ระลึก

Medal
Souvenir

Medal Souvenir

Souvenir
Medal
Ceremony

Souvenir Medal Ceremony

เหรียญอนุสรณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7