เหรียญที่ระลึก

Medal
Souvenir

Medal Souvenir

Souvenir
Medal
Ceremony

Souvenir Medal Ceremony

เหรียญราชอิสริยาภรณ์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ 2475 ปราบกบฏ 2476