เมนูพระกระยาหาร

Food
Menu

Food Menu

Royal Menu Card
at Saranrom Royal Garden

Royal Menu Card
at Saranrom Royal Garden

เมนูพระกระยาหาร
ณ สวนสราญรมย์ วันที่ 1 ธันวาคม 2507