เมนูพระกระยาหาร

Food
Menu

Food Menu

Royal Menu Card
at Ananta Samakom
Throne Hall

Royal Menu Card
at Ananta Samakom
Throne Hall

เมนูพระกระยาหาร
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ 12 พฤศจิกายน 2472