เมนูพระกระยาหาร

Food
Menu

Food Menu

Royal Menu Card
at Boromapiman Throne Hall

Royal Menu Card
at Boromapiman Throne Hall

เมนูพระกระยาหาร
ณ พระที่นั่งบรมพิมาน วันที่ 12 มกราคม 2469