เมนูพระกระยาหาร

Food
Menu

Food Menu

Menu at
Rajprachuk
Club

Menu at Rajprachuk Club

เมนูพระกระยาหาร
ในงานสวนสราญรมย์ 15 ก.พ. ค.ศ. 1923