เครื่องใช้ส่วนพระองค์

Personal
Equipment

Personal Equipment

King Prajadhipok's J. Sommer Fab Pipe

King Prajadhipok's J. Sommer Fab Pipe

ไปป์ส่วนพระองค์ในรัชกาลที่ 7