หนังสือส่วนพระองค์

Personal
Book

Personal Book

Book:
จดหมายเหตุรายวันรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสชวา พ.ศ. 2472

Book: จดหมายเหตุรายวันรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสชวา พ.ศ. 2472

หนังสือจดหมายเหตุรายวันรัชกาลที่ 7 เสด็จประพาสชวา พ.ศ. 2472