สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

Letter from Bureau of the Royal Household No. 7609 on 11 April 1928

Letter from Bureau of the Royal Household No. 7609 on 11 April 1928

เอกสาร กระทรวงวัง หมายที่ ๒๖๙
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๗๑ เสด็จประพาสชายทะเลปักษ์ใต้ฝ่ายตวันออก