สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

Letter from Bureau of the Royal Household No. 7609 on 23 March 1927

Letter from Bureau of the Royal Household No. 7609 on 23 March 1927

เอกสารหมายแจ้งจากกระทรวงวัง
หมายเลขที่ ๗๖๐๙ ๒๓ มีนาคม ๒๔๗๐ ถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยฯ