สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

Royal Letter to Prince of Lopburi about municipality management committee on 1 December 1927

Royal Letter to Prince of Lopburi about municipality management committee on 1 December 1927

พระราชกระแส ถึง สมเด็จเจ้าฟ้าราเมศวร์ รับสั่งเรื่องการเลือกกรรมการจัดการประชาภิบาล ลงวันที่ 1 ธ.ค. 2470