สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

Royal Letter to
Prince of Lopburi about municipality management on 12 August 1926

Royal Letter to
Prince of Lopburi about municipality management on 12 August 1926

พระราชกระแส ถึง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ รับสั่งเรื่อง การจัดการประชาภิบาล ลงวันที่ 12 ส.ค. 2469