สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

The blessing card from Queen Savang Vadhana to Queen Rambhai Barni

The blessing card from Queen Savang Vadhana to Queen Rambhai Barni

บัตรประทานพรจากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา
พ.ศ. 2475