สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

Siam Nikorn Magazine with a picture of Queen Rambhai Barni on the front page

Siam Nikorn Magazine with a picture of Queen Rambhai Barni on the front page

นิตยสารสยามนิกร หน้าปกพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี