สิ่งพิมพ์ร่วมสมัย

Printing

Printing

Envelope with the seal of Prince Paripatra Sukhumbandhu, Prince of Nakhon Sawan

Envelope with the seal of Prince Paripatra Sukhumbandhu, Prince of Nakhon Sawan

ซองกระดาษประทับตรา
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต