สิ่งของร่วมสมัย

Contemporary
Things

Contemporary Things

A throphy engraved the Royal Cypher of King Prajadhipok

A throphy engraved the Royal Cypher of King Prajadhipok

ถ้วยรางวัล สลักอักษรพระปรมาภิไธย ปปร