ภาพจากฟิล์มเนกาทีพ
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2473

Negative
Film

Negative Film

Photographs of National Scout Assembly 1930:
A photograph of scouts possibly at Hua Lampong Train Station

ภาพจากฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 2473
ภาพกลุ่มบุคคลแต่งกายชุดลูกเสือบริเวณอาคาร สันนิษฐานว่าสถานีหัวลำโพง