ภาพจากฟิล์มเนกาทีพ
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ พ.ศ. 2473

Negative
Film

Negative Film

Photographs of National Scout Assembly 1930:
A man taking a photograph

ฟิล์มเนกาทีฟงานชุมนุมลูกเสือ ปี 2473
ภาพบุคคลชายขณะถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ