ฟิล์มกระจกพระบรมฉายาลักษณ์

Royal Portrait
Glass Film

Royal Portrait
Glass Film

Glass plate negative:
a portrait of King Prajadhipok

Glass plate negative: a portrait of King Prajadhipok

ฟิล์มกระจกพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉายครึ่งพระองค์