ฟิล์มกระจกพระบรมฉายาลักษณ์

Royal Portrait
Glass Film

Royal Portrait
Glass Film

Glass plate negative:
a portrait of Queen Rambhai Barni

Glass plate negative: a portrait of Queen Rambhai Barni

ฟิล์มกระจกพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ครึ่งพระองค์