พระมาลาในพระบาทสมเด็จ-
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Hat
Collection

Hat Collection

A top hat

A top hat

พระมาลา (แบบยุโรปทรงสูง)